Prijzen

Onze tarieven

De deelnameprijs voor onze lessen is afhankelijk van: 

 1. Hoe lang de les duurt
   
 2. Het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van jullie gezin.
  Je meest recente aanslagbiljet bepaalt jullie prijscategorie.

De prijs voor een volledig schooljaar bedraagt:

INKOMEN:  > € 40.000 > € 26.000 < € 26.000 sociaal
tarief *
les van 1u* € 175 € 145 € 75

€ 42,50

les van 1u30 € 205 € 165 € 95

€ 50

les van 1u45 € 250 € 200 € 105

€ 55

les van 2u € 265 € 210 € 120

€ 60

* Sociaal tarief:

Krijgen jullie een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit? *
Bijvoorbeeld RVT, OMNIO, VIPO, Paspartoe-kansentarief, ...

Dan kan je ook bij ons het 'sociaal tarief' aanvragen.

Betaalplan

Als je niet alles in 1 keer kan betalen, dan mag je het bedrag ook in 3 keer betalen. Je eerste betaling moet minimum een derde van het totaal zijn. Gebruik altijd de correcte mededeling voor je overschrijving! 

Heb je meer info nodig over je tarief of wil je samen een betaalplan maken? Dan helpen wij jou graag via mail (loes@zonderhanden.be), via de telefoon of op het onthaal.

Inschrijvingsgeld =

 • deelname aan onze lessen, circusjaar 2021-2022
 • verzekering als deelnemer in onze lessen*
 • een jaarabonnement op CircusMagazine

* Ouders die samen met hun kind deelnemen aan Circomotoriek lessen en die zelf geen andere lessen bij ons volgen betalen jaarlijks € 30 voor de verzekering. 

KORTING:

Vanaf de 2e les krijg je 20% korting.

Het kortingstarief voor wekelijkse lessen is geldig:

 • vanaf een tweede inschrijving van een persoon uit hetzelfde gezin
 • vanaf een inschrijving voor een tweede les van dezelfde persoon

Studenten hoger onderwijs kunnen vanaf hun eerste inschrijving 10% korting krijgen wanneer ze een kopie van hun studentenkaart doorsturen naar circus@zonderhanden.be.

Prix

Nos tarifs

Le prix de participation aux cours dépend de: 

 1. Combien de temps dure un cours
   
 2. Le revenu (global) imposable de votre famille. 
  Votre extrait de rôle le plus récent définit votre catégorie de prix.

Le prix pour une année scolaire complète est de :

REVENUS:  > € 40.000  > € 26.000 < € 26.000 tarif
social*
cours de 1h* € 175 € 145 € 75 € 42,50
cours de 1h30 € 205 € 165 € 95 € 50
cours de 1h45 € 250 € 200  € 105 € 55
cours de 2h € 265 € 210 € 120 € 60

* Tarif social :

Le participant bénéficie d'une intervention majorée de la mutuelle? *
Par exemple RVT, OMNIO, VIPO, Paspartoe-kansentarief, ...

Dans ce cas vous pouvez, également chez nous, demander 'le tarif social' .

Plan de paiement

Au cas où vous ne pouvez pas tout payer en 1 fois, nous vous proposons de le faire en 3 fois. Votre 1er paiement sera au moins un tiers du montant total. Utilisez toujours la mention correcte lors de votre transfert! 

Il vous faut plus d'info concernant votre tarif ou vous désirez établir un plan de paiement ensemble? Alors nous sommes prêts à vous aider via mail (loes@zonderhanden.be), via téléphone, soit à notre accueil.

Le prix d'inscription comprends =

 • la participation aux cours, année circassienne 2021-2022
 • assurance en tant que participant aux cours*
 • un abonnement annuel au Circus Magazine

* Les parents qui participent avec leurs enfants au cours de Circomotricité et qui ne suivent pas d'autres cours  chez nous paient annuallement € 30 pour l'assurance. 

RÉDUCTION:

A partir du 2ième cours vous avez droit à 20% de réduction.

Le tarif de réduction pour les cours hebdomadaieres est valable:

 • à partir d'une 2ième inschription pour une personne de la même famille
 • à partir d'une 2ième inschription pour une même personne

Les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent obtenir une réduction de 10% à partir de leur 1ère inscription en envoyant une copie de leur carte d'étudiant à circus@zonderhanden.be.